بارخدايا! توانايي نيکو راهنمايي کردن را به من ارزاني ده و شرح صدري به من عطا فرما تا جايگاه امني براي رنج ها و اسرار انسان ها باشم.اگر در اين راه اندوهگين شوم يار و غمخوارم تويي و اگر نوميد شوم اميدم تويي.(اقتباس از صحيفه سجاديه) آرامش زندگی :: راز گلبرگ

اسلاید شو

بازدید:
تاريخ : 1394/05/03
خواستگاری دارم که شرابخوار است.آیا شرابخواری می تواند دلیلی برای پاسخ منفی به او باشد؟


بازدید:
تاريخ : 1394/05/02
خطاها ی فکری احساس را خراب می کنند ، احساس خراب هم رابطه را.پس برای خوشبختی مراقب فکرتان باشید


بازدید:
تاريخ : 1394/04/20
وسواس فکری یک نوع از اختلال وسواس اجبار و به معنای خطور مطالبی بیهوده و گاه شرم آور و وحشتناک به ذهن، پیاپی و بدون اختیار است که شخص قادر به قطع آن نسیت.